Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΟΠΕΚ: Οι νέες αποφάσεις για το λαθρεμπόριο καυσίμων θα συμβάλλουν στην καταπολέμησή του

ΠΟΠΕΚ: Οι νέες αποφάσεις για το λαθρεμπόριο καυσίμων θα συμβάλλουν στην καταπολέμησή του

Διαφήμιση

Ανακοίνωση σχετικά με τις νέες αποφάσεις για την παράνομη διακίνηση καυσίμων εξέδωσε η ΠΟΠΕΚ:

Μετά από πιέσεις της Π.Ο.Π.Ε.Κ, εκδόθηκαν δύο σημαντικές αποφάσεις για τον έλεγχο της Παράνομης Διακίνησης Καυσίμων οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 16 Δεκεμβρίου 2015 οι υπ. αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015 και 0004169 οι οποίες αναφέρονται στις,

1.Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System − GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών . Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό ………………………………………….

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της Κ.Υ.Α

2.Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό …………………………………………………………..

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής εντός έξη (6) μηνών από την έκδοση της Κ.Υ.Α 

Η έκδοση των παραπάνω αποφάσεων και άλλων που πρέπει να εκδοθούν άμεσα, όπως η μοριακή ιχνηθέτηση των καυσίμων, σε συνδυασμό με τις σημερινές θέσεις-δηλώσεις του Πρωθυπουργού προς τα μέλη του Υπ. Συμβουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε  ότι είναι η αρχή του τέλους  για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, κλοπή, δασμοφοροδιαφυγή, κ.λπ.), από την οποία έχουν χαθεί τα τελευταία 20 χρόνια, δημόσια έσοδα πολλών δις ευρώ.

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ θα στηρίξει και θα συνδράμει κάθε Κυβερνητική προσπάθεια για την εξυγίανση της Αγοράς Πετρελαιοειδών. 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων