Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πως θα γίνεται η πληρωμή των εισφορών προς τον ΕΦΚΑ

Πως θα γίνεται η πληρωμή των εισφορών προς τον ΕΦΚΑ

Διαφήμιση

Διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των νέων εισφορών προς τον ΕΦΚΑ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, αλλά και τη δομή των ειδοποιητηρίων που αποστέλλονται στους ασφαλισμένους, περιλαμβάνει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Οπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος, η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών θα πραγματοποιείται:

– Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

– Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών Ε.Φ.Κ.Α. στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr.

Ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ θα αποστέλλεται, σε έντυπη μορφή, μέσω ΕΛΤΑ, «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών» (συν/νο υπόδειγμα). Στο έντυπο παρέχονται πληροφορίες ομαδοποιημένες σε τρεις ενότητες:

1η Ενότητα

Αναγράφονται στοιχεία Αποστολής και Επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα:

– Η ταχυδρομική διεύθυνση του ασφαλισμένου

– Τα στοιχεία της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας

– Ο αριθμός τηλεφωνικού κέντρου ΕΦΚΑ και η διεύθυνση του ιστότοπου του Οργανισμού

– Η ημερομηνία έκδοσης της Ειδοποίησης.

Η ημερομηνία έκδοσης σηματοδοτεί τον χρόνο υπολογισμού των εισφορών και ενσωμάτωσης τυχόν μεταβολών.

2η Ενότητα

Παρέχονται πληροφορίες -με τη μορφή πέντε πινάκων – που σχετίζονται με την ασφαλιστική περίοδο, τη βάση υπολογισμού (εισόδημα) και τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Ειδικότερα:

– Στον πρώτο πίνακα εμφανίζεται η ασφαλιστική περίοδος για την οποία αποστέλλεται το ειδοποιητήριο, το πληρωτέο ποσό και η προθεσμία εμπρόθεσμης πληρωμής (π.χ. μηνιαίες εισφορές Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, ποσό 00,00€ για κάθε μηνιαία εισφορά και ημερομηνία πληρωμής 28.2.2017 και 31.3.2017, αντίστοιχα).

– Ο δεύτερος πίνακας περιλαμβάνει το συνολικό ετήσιο και μηνιαίο Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) του έτους 2015, των εισοδημάτων που έχουν προέλθει από Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Αγροτική Δραστηριότητα και Μισθωτές Υπηρεσίες.

Εάν το ποσό των εισοδημάτων δεν καλύπτει την κατώτατη βάση υπολογισμού, απεικονίζεται το ποσό της κατώτατης ή μειωμένης βάσης, κατά περίπτωση, επί της οποίας υπολογίστηκε η εισφορά.

– Ακολουθεί η Ανάλυση Μηνιαίας Εισφοράς, ανά κλάδο-εισφορά, με τα αντίστοιχα ποσοστά και ποσά. Η ανάλυση εισφοράς απεικονίζεται κάτω από τη στήλη εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά.

– Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται στοιχεία που αφορούν επιβαρύνσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές ή πιστωτικά υπόλοιπα. Ειδικότερα:

• «Επιβαρύνσεις» που προέρχονται από εκπρόθεσμη εξόφληση εισφοράς. Το ποσό των επιβαρύνσεων προστίθεται στο πληρωτέο ποσό της μηνιαίας εισφοράς που αναφέρεται το Ειδοποιητήριο (πρώτος πίνακας).

• «Ληξιπρόθεσμες οφειλές» υπολογισμένες κατά την ημερομηνία έκδοσης της Ειδοποίησης, χωρίς τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Προσοχή!

Στην ειδοποίηση δεν αναγράφονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως 31.12.2016.

• «Πιστωτικό υπόλοιπο» το οποίο προέρχεται από:

α. καταβολή η οποία δεν εξοφλεί το σύνολο οφειλόμενης μηνιαίας εισφοράς

β. καταβολή υπερβάλλοντος ποσού, όταν δεν υπάρχει οφειλόμενη εισφορά

γ. Ποσό που αντιστοιχεί σε Γραμμάτια Προείσπραξης Δικηγορικού Συλλόγου.

Το πιστωτικό υπόλοιπο αφαιρείται, εάν δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, από το πληρωτέο ποσό της πρώτης μηνιαίας εισφοράς (πρώτος πίνακας).

– Τέλος, στον πέμπτο πίνακα, καταγράφονται τα ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν τη μηνιαία εισφορά βάσει ειδικών διατάξεων. Ειδικότερα:

• ΛΑΦΚΑ (άρθρο 16 Ν.3863/2010)

• Ποσοστιαία μείωση εισφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν.4387/2016

• Μείωση εισφοράς λόγω μητρότητας (άρθρο 141 Ν.3655/2008)

• Μείωση εισφοράς 50% μετά τα 40 έτη ασφάλισης, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου (παρ.13 άρθ.39 Ν.4387/2016)

• Ποσό που αναλογεί σε Γραμμάτια Προείσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου (παρ.11 αρθρ.39 Ν.4387/2016).

3η Ενότητα

Στην τελευταία ενότητα του εντύπου απεικονίζονται στοιχεία για την πληρωμή των εισφορών (ταυτότητα πληρωμής, Bar code και QR code).

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ενεργή ανάθεση πάγιας εντολής για την εξόφληση των εισφορών, εμφανίζεται το πιο κάτω Μήνυμα για την καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης λογαριασμού στην Τράπεζα της επιλογής τους.

Μήνυμα: «Η παρούσα οφειλή θα εξοφληθεί με άμεση χρέωση του λογαριασμού σας (πάγια εντολή)»

Στο πίσω μέρος του εντύπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες του Ειδοποιητηρίου καθώς και διευκρινίσεις για τους τρόπους πληρωμής,

Ενημερωτικό Σημείωμα

Κατά την πρώτη αποστολή των ειδοποιητηρίων πληρωμής αποστέλλεται συνημμένα ενημερωτική επιστολή προς τους ασφαλισμένους, η οποία περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών (συν).

Κωδικός Εντολής Πληρωμής

Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τη ΔΙΑΣ ΑΕ, υιοθέτησε διακριτό κωδικό εντολής είσπραξης, ο οποίος αποτελεί νέο πρότυπο κωδικοποίησης και τιτλοφορείται «RF creditor reference”. Ο νέος κωδικός έχει αποκτήσει διεθνείς τυποποιήσεις και έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα ως μέρος της διαδικασίας τυποποίησης πληρωμών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών (SEPA).

Δομή Κωδικού

Ο νέος κωδικός είναι σταθερού μήκους (25 ψηφία) και αρχίζει με τα γράμματα RF. Οι πρώτοι δέκα (10) χαρακτήρες χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Τραπεζικού Συστήματος και οι ακόλουθοι παρέχονται από τον Οργανισμό για την απεικόνιση στοιχείων και τη μοναδικοποίηση της πληρωμής.

Ως «Είδος Οφειλής» νοείται ο τύπος εσόδου που θα εισπραχθεί μέσω του κωδικού (π.χ. Τρέχουσες εισφορές, δόσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, αναγνωρίσεις χρόνου ασφάλισης, πλασματικοί χρόνοι κ.λπ.). Ο κωδικός μοναδικοποιείται ως προς τον τύπο οφειλής και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της.

Κάθε τύπος εσόδου θα συνδέεται με τις αντίστοιχες προδιαγραφές που αφορούν τον τρόπο εξόφλησης της οφειλής.

Η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2017 έχει κωδικοποιηθεί με τον αριθμό 01.

Ο κωδικός παραμένει ίδιος για όλα τα παρεχόμενα προϊόντα των Τραπεζών (ταμειακή συναλλαγή, με χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με άμεση χρέωση λογαριασμού-πάγια εντολή) και των ΕΛΤΑ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων