Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου μετρικών και σταθμικών οργάνων έτους 2013, στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα περιοδικού ελέγχου μετρικών και σταθμικών οργάνων έτους 2013, στην Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

Διαφήμιση

Απόφαση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 με τίτλο “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” ( ΦΕΚ 87Α/07-06-2010 ).
 2. Το άρθρο 22 του Π.Δ. 133/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” ( ΦΕΚ 226Α/27-12-2010 ).
 3. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3103/03 ( ΦΕΚ 23/Τ.Α. /29-01-2003 )περί αρμοδιότητας διενέργειας του ετήσιου περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών.
 4. Την Φ2-2312/20-12-2012 (ΦΕΚ 3460/Β/28-12-2012) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων « Περιοδικός έλεγχος μέτρων και σταθμών»
 5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 ( ΦΕΚ 112Α΄), σύμφωνα με το οποίο τα μέτρα και σταθμά καθώς και τα μετρικά όργανα που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας τους.
 6. Την με αρ.πρωτ.1064/07-01-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, « Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας»
 7. Την με αρ. πρωτ. 3190/15-1-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ” Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης”.
 8. Την υπ΄αρ. 26312 (548)/2013 (ΦΕΚ 133Β’/29-01-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ” Τροποποίηση της υπ’αρ. ΓΠΚΜ.1327/08-04-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες”.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα του περιοδικού ελέγχου των μετρικών και σταθμικών οργάνων έτους 2013, για την Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, όπως ακολουθεί:

 1. Ο περιοδικός έλεγχος θα διενεργηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013. Το ύψος των τελών του ελέγχου είναι αυτό που καθορίζεται στην Φ2-670 /12-2-07 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης –Γενική Γραμματεία Εμπορίου «Καθορισμός τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών» (ΦΕΚ .Β΄ 295/2007).
 2. Θα ελεγχθούν όλα τα χρησιμοποιούμενα για εμπορικές συναλλαγές μέτρα μήκους, σταθμά χυτοσιδηρά και ορειχάλκινα, ζυγοί αμφοτεροβαρείς, στατήρες και παλάντζες αυτόματοι μετρητές γάλακτος και λαδιού, ζυγοί αυτόματοι και ημιαυτόματοι επιτραπέζιοι ή κρεμαστοί, ζυγοί αυτόματοι δαπέδου, πλάστιγγες δεκαδικές και εκατονταδικές, γεφυροπλάστιγγες, αντλίες παροχής υγρών καυσίμων και υγραερίου για τροχοφόρα οχήματα, αντλίες – μετρητές βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, μετρητές ροής υγρών, συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών, αυτόματες συσκευές μέτρησης επανωδερμάτων.
 3. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από συνεργεία ελέγχου του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Θεσσαλονίκης μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Υπηρεσίας από πλευράς μέσων και δυναμικού.
 4. Τα συνεργεία ελέγχου θα περιέρχονται, στην περιφέρεια του κάθε Δήμου, τα καταστήματα και τις λαϊκές αγορές για τον επιτόπιο έλεγχο και επισήμανση όλων των μετρικών και σταθμικών οργάνων και θα ενημερώνουν την κάθε Δημοτική Αρχή την πρώτη μέρα έναρξης των εργασιών τους στην αντίστοιχη περιφέρεια, για την ενδεχόμενη δυνατή ενημέρωση των Δημοτών της.
 5. Οι κάτοχοι κινητών μετρικών και σταθμικών οργάνων που τα χρησιμοποιούν για εμπορικές συναλλαγές και δεν έχουν επαγγελματική στέγη, θα πρέπει να τα προσκομίζουν στα συνεργεία ελέγχου, μετά από σχετική συνεννόηση στο τηλέφωνο 2313 330-046, 2313 330-044, 2313 330-045.
 6. Για κατά ελέγχους κατά προτεραιότητα, ειδικά αιτήματα κ.λ.π. απαιτείται συνεννόηση στα παραπάνω τηλέφωνα.

Με εντολή Π.Κ.Μ.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ

Κοινοποίηση

 1. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Πλατεία Κάνιγγος – Τ.Κ. 10181 – Αθήνα.
      α. Γραφείο Κου Υπουργού Περιφερειακής ανάπτυξης
      β. Γραφείο Κου Υφυπουργού Περιφερειακής ανάπτυξης
      γ. Γραφείο Κου Γεν. Γραμματέα Περιφερειακής ανάπτυξης
      δ. Διεύθυνση Μετρολογίας.
 2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Β. Όλγας 198-Τ.Θ.14553-Τ.Κ.54110-Θεσ/νίκη
      α.   Γραφείο Περιφερειάρχη
      β.   Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλονίκης
      γ.   Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Εμπορίου Κου Καραπαναγιωτίδη
      δ.   Γραφείο Γενικού Διευθυντή Κου Τσοτσόλη
      ε.   Γραφείο Εντεταλμένου Περιφ. Συμβούλου Κου Ευθυμιάδη.
      στ. Γραφείο Τύπου ( με την παράκληση να μεριμνήσει για την ανακοίνωση από τα μέσα μαζικής           ενημέρωσης ).
      ζ.   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσ/νίκης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
      η.  Γραφείο Μετρολογίας
 3. Επαρχείο Λαγκαδά – Τμήμα Εμπορίου
 4. κ.κ. Δημάρχους Ν. Θεσσαλονίκης.
 5. Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσ/νίκης – Μοναστηρίου 236 – Τ.Κ.54121 Θεσ/νίκη.
 6. Αστυνομικά Τμήματα Θεσσαλονίκης [ α) Πλατείας Δημοκρατίας – Δωδεκανήσου 4 -Τ.Κ. 54626 , β) Άνω Πόλης – Σοφοκλέους 3 – Τ.Κ. 54633 , γ) Τούμπας – Λυκάονος 13 – Τ.Κ. 54351 , δ) Δενδροποτάμου – Ν. Ζέρβα 4 – Μαινεμένη – Τ.Κ. 54628 , ε) Α΄ -Βασ. Όλγας 188 – Τ.Κ. 54655 , στ) Ι΄ – Ν. Μουσχουντή 45 – Νεάπολη – Τ.Κ. 56728 , ζ) ΙΑ΄ – Ταξιαρχών 1 – Καλαμαριά – Τ.Κ. 55132 , η) ΙΒ΄ – Αλκαμένους 4 – Τ.Κ. 54250 , θ) ΙΓ΄ – Θερίσου 54 – Αμπελόκηποι – Τ.Κ. 56123 , ι) ΙΕ΄ – Εθν. Αντίστασης 10 – Συκιές – Τ.Κ. 56625 , ια) ΙΣΤ΄ – Νυμφαίων 43 – Εύοσμος – Τ.Κ. 56224 , ιβ) ΙΖ΄ – Αμπελοκήπων 13 – Σταυρούπολη – Τ.Κ. 56430 , ιγ) ΙΗ΄ – Κομνηνών 26 – Πανόραμα – Τ.Κ. 55236, ιδ) Λευκού Πύργου – Αριστοτέλους 18 – Τ.Κ. 54623 – Θεσ/νίκη.].
 7. Αστυνομικά Τμήματα Υπαίθρου ( Ν. Επιβατών Τ.Κ. 57109 , Κουφαλίων Τ.Κ. 57100 , Σίνδου Τ.Κ. 57400 , Ασπροβάλτας Τ.Κ. 57021 , Σοχού Τ.Κ. 57002 , Ζαγκλιβερίου Τ.Κ. 57102 , Επανομής Τ.Κ. 57500 , Λαγκαδά Τ.Κ. 57200 ).
 8. Δ/νση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης – Τ.Κ. 55103 – Θεσ/νίκη.
 9. Υ.Π.Α. – Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης – Τ.Κ. 55103 – Θεσ/νίκη
 10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης-Τσιμισκή 27-Τ.Θ.10205-Τ.Κ.54110
 11. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης – Αριστοτέλους 27 – Τ.Θ. 11277 – Τ.Κ. 54110
 12. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης – Αριστοτέλους 27 – Τ.Θ. 11267 – Τ.Κ. 54110
 13. Συντεχνία Παντοπωλών Θεσ/νίκης – Κουντουριώτου 13 – Τ.Κ. 54625.
 14. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Θεσ/νίκης – Αριστοτέλους 3 -Θεσ/νίκη – Τ.Κ. 54624.
 15. Σωματείο παραγωγών – επαγγελματιών λαϊκών αγορών Θεσ/νίκης ¨ Η ΟΜΟΝΟΙΑ ¨ – Ανατ. Ρωμυλίας 25-27 – Κ. Τούμπα – Τ.Κ. 54454.
 16. Ένωση υπαίθριων πλανόδιων μικροπωλητών λαϊκών αγορών “Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” – – Ολύνθου 4 – Άνω Τούμπα – Τ.Κ. 54351.
 17. Σωματείο ιδιοκτητών βυτιοφόρων υγρών καυσίμων – 26ης Οκτωβρίου 14 – Τ.Κ. 54627.
 18. Σωματείο πρατηριούχων υγρών καυσίμων – Δαναϊδων 7 – Τ.Κ. 54626.
 19. Σωματείο μεταπωλητών υγρών καυσίμων “Προέκταση Μακρυγιάννη Ηλιούπολη” – Τ.Κ. 56510
 20. Επαγγελματικό σωματείο υγρών καυσίμων Ν. Θεσσαλονίκης – Γρ. Λαμπράκη 142 – Άνω Τούμπα – Τ.Κ. 54351.
 21. Σωματείο παραγωγών λαϊκών αγορών “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” – Χίου 3 – Κ. Τούμπα – Τ.Κ. 54453.
 22. Σωματείο μικροπωλητών λαϊκών αγορών & παραγωγών ιχθυηρών Ν. Θεσ/νίκης ¨Η ΕΛΠΙΣ¨ – Μυκηνών 18 – Θεσ/νίκη – Τ.Κ. 54643.
 23. Ένωση Εμπόρων Κρέατος Ν. Θεσ/κης – Κεντρική Αγορά Θεσ/κης –Μενεμένη – Τ.Κ. 54628
 24. Σωματείο Κρεοπωλών Θεσ/νίκης – Βασ. Ηρακλείου 11 – Θεσ/νίκη – Τ.Κ. 54625
 25. Κ.Α.Θ. ( Λαχαναγορά ) – Μενεμένη – Θεσ/νίκη – Τ.Κ. 54628
 26. Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Αγοράς Θεσ/νίκης – Μενεμένη – Τ.Κ. 54628
 27. Ιχθυόσκαλα Δημοσίου Θεσ/νίκης – Ν. Μηχανιώνα – Τ.Κ. 57004
 28. Σύνδεσμος Παραγωγών Ιχθύων – Πολυτεχνείου 25 – Ν. Μηχανιώνα – Τ.Κ. 57004
 29. Σωματείο Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Θεσ/νίκης – Δημοτική Αγορά Βλάλη – Τ.Κ. 54624
 30. Σωματείο Εμπόρων Ξηρών Καρπών – Κατούνη 49 – Θεσ/νίκη – Τ.Κ. 54625
 31. Σωματείο Βενζινοπωλών ¨Μέγας Αλέξανδρος¨ – Τραπεζούντος 21 – Καλαμαριά – Τ.Κ. 55131 

ΤΑΧ. ΚΩΔ. ΔΗΜΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α΄ ΔΗΜΟΙ ΤΑΧ.ΚΩΔ

 1. Αμπελοκήπων- Μενεμένης: 56123
 2. Βόλβης: 57014
 3. Δέλτα: 57400
 4. Θερμαïκού: 57019
 5. Θέρμης: 57001
 6. Θεσσαλονίκης: 54640
 7. Καλαμαριάς: 55132
 8. Κορδελιού – Ευόσμου: 56224
 9. Λαγκαδά: 57200
 10. Νεάπολης – Συκεών: 56625
 11. Παύλου Μελά: 56430
 12. Πυλαίας – Χορτιάτη: 55236
 13. Χαλκηδόνας: 57100
 14. Ωραιοκάστρου: 57013
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων