Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ψηφισθέν νομοσχέδιο σχετικά με τις αποστάσεις

Ψηφισθέν νομοσχέδιο σχετικά με τις αποστάσεις

Διαφήμιση

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υ.α. 3046/304/1989 Δ΄ 59/ 3.2.1989) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα πενήντα (50) άτομα, απόσταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.

Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων για την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη υπό ίδρυση πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

 1. To εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή ομόρου ή τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί κτίριο ή χώρος με χρήση μία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το πρατήριο υγρών καυσίμων θα τηρεί την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι εγκαταστάσεις των κτιρίων ή χώρων – οικοπέδων με χρήση μία εξ’ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν εντός θεσμοθετημένων χρήσεων γης τότε τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή και οι σταθμοί αυτοκινήτων εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων απαιτείται να μειωθεί.

  Οικόπεδα είτε κτιριακές εγκαταστάσεις με θεσμοθετημένες χρήσεις γης του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται, σε καμία περίπτωση, στην υποχρέωση τήρησης της απόστασης των τριάντα (30) μέτρων από λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων ή και σταθμούς αυτοκινήτων που είναι εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων και επιπλέον στη λήψη συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας.

  Σε περίπτωση όπου πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο υγρών καυσίμων εντός οικοπέδου ή γηπέδου υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ειδών δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για το πρατήριο καυσίμων και η είσοδος ή έξοδος των οχημάτων από και προς αυτό πραγματοποιείται από τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσης ή είσοδο – έξοδο της υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ειδών.»

 2. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν απόσταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα από κτίρια και χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια – λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων.

  Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων, για τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών

  Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα λειτουργούντα πρατήρια και οι αντλίες καυσίμων των σταθμών που, παρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη της νέας ελάχιστης απόστασης ασφαλείας που θα προέλθει με τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόμου.»

 3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
  «6. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Β. Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.»
 4. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 31 του π.δ. 595/ 1984, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του π.δ. 269/1998 (Α΄ 196), καταργούνται και η παρ. 2 του άρθρου 31 του π.δ. 595/1984, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Σε κάθε περίπτωση ύπαρξης κτιριακών εγκαταστάσεων ή χώρων με θεσμοθετημένες χρήσεις γης των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 282/1999 (Α΄ 242) και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) σε απόσταση μικρότερη της ελάχιστα προβλεπόμενης στις περιπτώσεις αυτές, από εγκατάσταση λειτουργούντος ή υπό ίδρυση μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου ή υφιστάμενου μικτού πρατηρίου που έχει προέλθει από μετατροπή λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων, διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας του πρατηρίου εντός επταετίας από την ισχύ του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα αν αυτό ιδρύθηκε προγενέστερα ή μεταγενέστερα των εγκαταστάσεων αυτών. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρατήρια λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, είναι δυνατή η μείωση των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας τους από κτίρια ή χώρους με θεσμοθετημένες χρήσεις γης των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 282/1999 (Α΄ 242) και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208). Τα μικτά ή αμιγώς υγραερίου πρατήρια που, παρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε αποστάσεις μικρότερες των νέων τιθέμενων ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας των εδαφίων δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 282/1999 (Α΄ 242) και το άρθρο 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόμου.»
 5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
  «10. Οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των εδαφίων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, που τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), καθορίζονται σε πενήντα (50) μέτρα.»
 1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 προστίθεται νέο εδάφιο β΄ ως εξής:
  «β. Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων των πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, καθώς και των σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται σε εντός και σε εκτός σχεδίου περιοχές αντίστοιχα, χωρίς να προσμετρώνται στη κάλυψη και στη δόμηση, ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο ακίνητο πέραν των χρήσεων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου).»
 1. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α΄216 ) προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:
  «11. Τα πρατήρια υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, καθώς και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές δομούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (Δ΄ 270). Τα δε στέγαστρα αντλιών και οι υπόγειες δεξαμενές υγρών και αερίων καυσίμων των παραπάνω εγκαταστάσεων δεν προσμετρούνται στο ποσοστό κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης και τοποθετούνται ελεύθερα στο γήπεδο σε θέσεις που εγκρίνει η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, χωρίς να τηρούνται υποχρεωτικά οι ελάχιστες αποστάσεις από τα πλάγια όρια του γηπέδου.
  Σε περίπτωση που στο ίδιο αγροτεμάχιο υφίσταται πρατήριο υγρών ή αερίων καυσίμων ή σταθμός αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων και πρόκειται να εγκατασταθεί άλλη χρήση που δεν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων, ή υφίσταται στο αγροτεμάχιο άλλη χρήση και πρόκειται να εγκατασταθεί και πρατήριο υγρών ή αερίων καυσίμων ή σταθμός αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζονται για το σύνολο του αγροτεμαχίου οι τυχόν δυσμενέστεροι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται για την κάθε επί μέρους χρήση.
 1. Η παρ. 4 του άρθρου 15 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) και του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του π.δ. 118/2006 (Α΄ 119), αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ’ εξής ορίζεται πως για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων απαιτείται ο ορισμός Υπεύθυνου Λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων. Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας θα πρέπει να διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία και θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Η υπόψη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δύναται να χορηγείται σε:
         α. εκμεταλλευτές πρατηρίων υγρών καυσίμων με αποδεδειγμένη εμπειρία στη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων,
         β. φυσικά πρόσωπα έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση σχετικών επιμορφωτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ασφαλή και ορθή λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων,
         γ. διπλωματούχους ή τεχνολόγους μηχανικούς με σχέση εργασίας αποκλειστικής απασχόλησης.

  Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, η δομή, το περιεχόμενο, ο χρόνος και οι προδιαγραφές των ανωτέρω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων