Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Διαφήμιση

Αναλυτικά δείτε τις ρυθμίσεις και τα επίμαχα σημεία της εγκυκλίου

auksisi-tou-fpa

Κρίσιμης σημασίας παράμετρος και απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (όπου αυτή προβλέπεται) και η πιστοποιημένη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1 Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015. Δεδομένου ότι το δικαίωμα υπαγωγής στο νέο σύστημα ρύθμισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής, αποτελεί η συνεπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών των προηγούμενων της υπαγωγής μηνών.

 

Επισημαίνεται ότι με το νέο πλαίσιο ρύθμισης:

Οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν σε έως 100 δόσεις
Το ετήσιο επιτόκιο από 1-1-2013, με το οποίο βαρύνεται η κύρια οφειλή η οποία ρυθμίζεται, μειώνεται σε 4,56%
Προβλέπεται η υποβολή αίτησης άπαξ επανένταξης στη ρύθμιση, σε περιπτώσεις απώλειάς της για λόγους ανωτέρας βίας
Λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθμιση της Νέα Αρχής του Ν.4152/2013, όπως ισχύει, και όσων υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα, στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:

  1. Οφειλές στους ΦΚΑ, πλην ΝΑΤ, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 1/10/2014, ως ακολούθως:

Δείτε περισσότερα εδώ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων