Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Θέματα που αφορούν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης

Θέματα που αφορούν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης

Διαφήμιση

1.38,–1.41 Αφορούν αποκλειστικά στον έλεγχο της νομιμότητας κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων υγρών καυσίμων.

1.38 Φόρτωση / εκφόρτωση πετρελαιοειδών προϊόντων με ΦΙΧ πρατηριούχων ή μεταπωλητών σε χώρους που απαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ΦΙΧ βυτιοφόρα ιδιοκτησίας πρατηριούχων επιτρέπεται να μεταφέρουν από τις δεξαμενές του πρατηρίου στον τελικό καταναλωτή πετρέλαιο θέρμανσης (automotive diesel) ή φωτιστικό πετρέλαιο και πετρέλαιο κίνησης/ βενζίνες σε πλοία, αλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα.

Επιτρέπεται να φορτώνουν από το πρατήριο υγρών καυσίμων τους όπως αυτό αναφέρεται και περιγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους ( ’δεια λιανικής εμπορίας Ν.3054/02 ) και να μεταφέρουν – εκφορτώνουν μόνο στους τελικούς καταναλωτές αποκλειόμενης της φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και από τα διυλιστήρια.

Τα ΦΙΧ μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης επιτρέπεται να μεταφέρουν πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel), πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) εφόσον αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή θερμότητας (πλην μηχανών εσωτερικής καύσης) και φωτιστικό πετρέλαιο.

Τα ΦΙΧ μεταπωλητών επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορές ως εξής:

 1. Όταν οι μεταπωλητές διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους: να φορτώνουν από την εγκατάστασή τους όπως αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους (’δεια λιανικής εμπορίας ν.3054/02) και να μεταφέρουν – εκφορτώνουν μόνο στους τελικούς καταναλωτές, αποκλειόμενης της φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και από τα διυλιστήρια.

  Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η φόρτωση από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, οι οποίες (εγκαταστάσεις) δεν διαθέτουν αγωγό, με προορισμό τους αποθηκευτικούς τους χώρους ή τον τελικό καταναλωτή.

 2. Όταν δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, από τους αποθηκευτικούς χώρους άλλων μεταπωλητών που διαθέτουν νόμιμους αποθηκευτικούς χώρους, αποκλειόμενης της φόρτωσης από τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας και από διυλιστήρια, προς τον τελικό καταναλωτή.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω εξετάζονται τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς (βλ 1.40) σε σχέση με τα αναγραφόμενα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας.

Για τον έλεγχο της νομιμότητας διενέργειας μεταφορών με βυτιοφόρα ΦΙΧ εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών εφαρμόζεται το εδάφιο 1.39

1.39 Διενέργεια μεταφοράς με ΦΙΧ βυτιοφοφόρα εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών κατά παράβαση του άρθρου 4 του ν.δ 49/1968 εδ. 1( η) και περ. 2 και 3 όπως ισχύει

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις τα ΦΙΧ βυτιοφόρα εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών επιτρέπεται να μεταφέρουν υγρά καύσιμα από τις εγκαταστάσεις τους (όπως αυτή περιγράφεται στην άδεια λειτουργίας τους) προς τους πελάτες τους. Επιτρέπεται, σε νομούς που οι εταιρίες δεν έχουν εγκαταστάσεις να φορτώνουν από τα Διυλιστήρια και να εκφορτώνουν απευθείας στους πελάτες τους.

Επίσης, επιτρέπεται να μεταφέρουν υγρά καύσιμα από Διυλιστήρια για τον εφοδιασμό πρατηρίων υγρών καυσίμων που είναι συμβεβλημένα με την εταιρία – ιδιοκτήτη του φορτηγού αυτοκινήτου.

Τα διακριτικά σήματα της εταιρίας πρέπει να είναι εμφανή τόσο στα πρατήρια όσο και στα αυτοκίνητα.

Σε περίπτωση εφοδιασμού με υγρά καύσιμα άλλων πελατών τους που ανήκουν στον κύκλο των εμπορικών δραστηριοτήτων τους, τα συνοδευτικά έγγραφα κάθε μεταφοράς πρέπει να φέρουν αποκλειστικά την εμπορική επωνυμία του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

Απαγορεύεται κάθε άλλος τρόπος διακίνησης καυσίμων με Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα ιδιοκτησίας των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών άνω των 4 τόνων που δεν περιγράφεται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Για την διαπίστωση των ανωτέρω εξετάζονται σε κάθε περίπτωση μεταφοράς με Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρα των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, τα αναγραφόμενα στοιχεία στην άδεια κυκλοφορίας σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά έγγραφα της μεταφοράς (Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια, Βιβλίο διακίνησης πετρελαίου) τα οποία θα πρέπει φέρουν αποκλειστικά και μόνον την εμπορική επωνυμία της ιδιοκτήτριας εταιρίας του βυτιοφόρου.

1.40 Μεταφορά υγρών καυσίμων με ΦΙΧ χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς

Τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς για τη διακίνηση των καυσίμων με ΦΙΧ βυτιοφόρα είναι τα εξής:

 1. Για τα ΦΙΧ βυτιοφόρα ιδιοκτησίας εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών:
  [icon type=”icon-minus”] Δελτίο Αποστολής/ Τιμολόγιο
  [icon type=”icon-minus”] Bιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου
  [icon type=”icon-minus”] Πιστοποιητικό ADR του οχήματος
  [icon type=”icon-minus”] Θεωρημένη ανά δίμηνο βεβαίωση του Υπουργείου Απασχόλησης ότι ο οδηγός εξακολουθεί να εργάζεται ως οδηγός με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην εταιρία στην οποία ανήκει το Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο. Όλα τα Φ.Ι.Χ βυτιοφόρα των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών πρέπει να οδηγούνται από οδηγούς με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία στην οποία ανήκει το Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ταξινόμησης του βυτιοφόρου στην Ελλάδα.

  Για τον έλεγχο της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται επίσης:
  [icon type=”icon-minus”] Το Ημερήσιο Δελτίο Δρομολογίου, το οποίο εκδίδεται από την εταιρεία στην οποία ανήκει το Φ.Ι.Χ. βυτιοφόρο, φέρει σφραγίδα από υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και δείχνει τις ώρες απασχόλησης του οδηγού.

  Όλα τα ανωτέρω πρέπει να φέρουν την εμπορική επωνυμία της εταιρίας
  [icon type=”icon-minus”] Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω οδηγοί θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την προβλεπόμενη άδεια ικανότητας οδηγού και να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού οχημάτων για την μεταφορά επικινδύνων υλικών. Για τον έλεγχο ειδικά συνοδευτικών αυτών έγγραφων μεταφοράς υπάρχουν οι ειδικές διατάξεις του νόμου εδαφ. 1.13 και 1.26 αντίστοιχα.

  Για τα ΦΙΧ Πρατηριούχων – Μεταπωλητών:

  Απαιτούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά πλην της βεβαίωσης του Υπουργείου Απασχόλησης στην περίπτωση κατά την οποία το ΦΙΧ μεταπωλητή οδηγείται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης μεταπώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση.

1.41 Μεταφορά με ΦΙΧ βυτιοφόρο καυσίμων προϊόντων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας του

Για τον έλεγχο της νόμιμης κυκλοφορίας, σύμφωνα με το εδάφιο αυτό εξετάζονται τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς σε σχέση με το είδος των προϊόντων που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας. Διευκρινίζονται τα εξής:

Τα ΦΙΧ βυτοτιοφόρα ιδιοκτησίας εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών επιτρέπεται να μεταφέρουν μόνο τα προϊόντα που προβλέπονται από την αντίστοιχη άδεια εμπορίας σύμφωνα με τον ν. 3054/02.

Τα ΦΙΧ βυτιοφόρα πρατηριούχων επιτρέπεται να μεταφέρουν πετρέλαιο θέρμανσης (automotive diesel) ή φωτιστικό πετρέλαιο από τις δεξαμενές του πρατηρίου στον τελικό καταναλωτή και πετρέλαιο κίνησης και βενζίνες σε πλοία, αλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα.

Τα ΦΙΧ μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης επιτρέπεται να μεταφέρουν πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel), πετρέλαιο κίνησης (automotive diesel) εφόσον αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παραγωγή θερμότητας (πλην μηχανών εσωτερικής καύσης και φωτιστικό πετρέλαιο.

Σημειώνεται, ότι κατά τον έλεγχο των ΦΙΧ βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων καταλογίζονται και οι κυρώσεις των λοιπών εδαφίων πέραν των 1.38 – 1.41 εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις π.χ 1.31 «χρησιμοποίηση του ΦΙΧ για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια του».

1. 42 Διενέργεια διεθνών μεταφορών με ΦΙΧ κατά παράβαση των διατάξεων της Φ205/68/1/1983 υ.α

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, εκτός από τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς που απαιτούνται για όλες τις μεταφορές με ΦΙΧ (δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής- τιμολόγιο), για τη διενέργεια διεθνούς μεταφοράς απαιτείται η χορήγηση από τα Τελωνεία εξόδου των αδειών διέλευσης που προβλέπονται από τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας.

Αντίστοιχες άδειες διέλευσης απαιτείται να φέρουν τα αλλοδαπά ΦΙΧ που εισέρχονται στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι για κάποιες χώρες (Βουλγαρία, FYROM) δεν απαιτούνται άδειες διέλευσης.

Για το κοινοτικά ΦΙΧ που εισέρχονται στη χώρα μας δεν απαιτείται άδεια διέλευσης.

1.43 Μεταφορά εμπορευμάτων με ΦΙΧ χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του κεφ. Β της υ.α Α2/29542/5347/1991

Εξετάζεται αν ο οδηγός φέρει δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής/ τιμολόγιο.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων