Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τροποποιήσεις άρθρων της υπ’αρ. Φ2-1617/2012

Τροποποιήσεις άρθρων της υπ’αρ. Φ2-1617/2012

Διαφήμιση

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο­ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 185).
 2. Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 3. Το Π.Δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ Α΄ 46).
 4. Το Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι­κτύων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013).
 5. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ­βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ­πουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013).
 6. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι­οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως τροπο­ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 7 του Ν. 3784/2009 «Ανα­θεώρηση του Ν. 703/77 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει.
 7. Την υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Με­ταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημά­των παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγρα­φής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τρο­ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β/2012) Υ.Α. του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι­στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 8. Την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012) από­φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εγκατάσταση Ολοκλη­ρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012) απόφαση των Υπουρ­γών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 9. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013), άρθρου 42 παρ. γ. όπου αναφέρεται η παρέλευση πέντε μηνών στην τοποθέτηση των ολοκλη­ρωμένων συστημάτων εισροών εκροών.
 10. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρω­θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω­νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β/2013).
 11. Την υπ’ αριθμ. 329/04-07-13 (ΦΕΚ 1655/Β/2013) από­φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μι­χαήλ Παπαδόπουλου» όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση με Αρ. Πρωτ. 1208/12-07-13 (Β΄ 1718).
 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο­λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, με τίτλο «Διαδι­κασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισρο-ών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλι­σης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδο­μένων», η ημερομηνία «… 31-03-2014 …» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «…27-08-2014…».
 2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του αυτού ως άνω άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Ειδικότερα για τις περιοχές της Ελληνικής Επικρά­τειας, εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχα­ΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, γίνονται απο­δεκτές οι υπάρχουσες, ως ανωτέρω, ογκομετρήσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι και 27-08-2014.»
 3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Προσοχή

Άρθρο 5 παρ.3 (διορθωμένο)

 1. Για το διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής μέχρι 27−08−2014, ορίζεται μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 150C, τιμή ίση προς 1,5%, συμπεριλαμβανομένων όλων των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων του συστήματος. Κατά το ανωτέρω διάστημα, απόκλιση πέραν του καθοριζομένου ορίου θα αποτελεί κριτήριο διενέργειας επιπλέον ελέγχων.

  (Η ημερομηνία «… 31−03−2014 …», τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία «…27−08−2014…» με την κ.υ.α. Φ2−515/24.2.2014)

  Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων προκύψει ότι η απόκλιση δεν δικαιολογείται από τις αβεβαιότητες των μετρήσεων του συστήματος, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η ανοχή του 1,5% στο ημερήσιο ισοζύγιο, συναρτάται με τη ποσότητα του καυσίμου που έχει διακινηθεί. Για μικρές ποσότητες ημερήσιας διακίνησης (π.χ. 100 L), η διαφορά στο ισοζύγιο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη του 1,5%, λόγω των ενδογενών σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων του συστήματος.

  Ωστόσο, αυξανομένων των διακινούμενων ποσοτήτων, τα σφάλματα τείνουν προς σταθερότερες, μικρότερες τιμές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχονται και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και διακινούμενες ποσότητες, ώστε να ανιχνεύεται η πλέον σταθερή συμπεριφορά των σφαλμάτων. Εάν οι σταθεροποιημένες τιμές απόκλισης ισοζυγίων (π.χ. για ποσότητες αθροιστικά μεγαλύτερες των 1000 L) υπερβαίνουν το 1,5%, τότε χρειάζεται έρευνα για τη πηγή των αποκλίσεων (π.χ. έλεγχος ογκομέτρησης εάν αυτή δεν έχει συμβεί κατά αποδεδειγμένα ορθό τρόπο, έλεγχος ράβδων μέτρησης στάθμης, έλεγχος ογκομετρικής απόδοσης αντλιών κ.λπ.) και λήψη κατάλληλων μέτρων.

  το οποίο αναφέρεται στις διασυνδεόμενες δύο και περισσότερες δεξαμενές, οι οποίες θεωρούνται ως μία δεξαμενή,

Άρθρο 5 παρ.4 (διορθωμένο)

 1. Κατ’ εξαίρεση και για χρονικό διάστημα μέχρι και 31.12.2013, σε πρατήρια όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα ή πρόκειται να εγκατασταθεί εξαρχής σύστημα εισροών εκροών, γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις, με την προϋπόθεση ότι παραδίδονται ογκομετρικοί πίνακες και μεταλλικές βέργες όπως ορίζονται στη παρούσα και τα παραγόμενα ισοζύγια μετά την αναγωγή στους 150C, δεν παρουσιάζουν συνολικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%. Για αποκλίσεις άνω του 1,5%, γίνονται υποχρεωτικά νέες ογκομετρήσεις.Ειδικότερα για τις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, γίνονται αποδεκτές οι υπάρχουσες, ως ανωτέρω, ογκομετρήσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι και 27−08−2014.,/ 

  η οποία συμπληρώνεται και αφορά την υποχρέωση των ογκομετρήσεων μέχρι τις 27/08/2014μόνονγια τα πρατήρια του Γ’ Κύκλου.

Για όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ2-1617/7.12.2010 με τίτλο « Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών κ.λπ.»,καταληκτική ημερομηνία για τα πρατήρια και της εγκαταστάσεις πετρελαίου θέρμανσης του Α’ και Β’ Κύκλου, είναι η 31 Μαρτίου 2014

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων