Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τροποποιείται η απόφαση για τα συστήματα εισροών-εκροών

Τροποποιείται η απόφαση για τα συστήματα εισροών-εκροών

Διαφήμιση

Τροποποιείται σύμφωνα με νέα απόφαση η ΚΥΑ Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», ως εξής:

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 15οC ± 1,5%, συμπεριλαμ− βανομένων όλων των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων του συστήματος.»

2. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης i. της παρ. 7 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Ογκομετρικός πίνακας άλλος από τις ως άνω πε− ριπτώσεις α) και β), είκοσι εννέα μήνες.»

3. Η περίπτωση νi. της παρ.7 του Άρθρου 5 τροπο− ποιείται ως εξής: «νi. Ειδικά για την πρώτη έκδοση της απαιτούμενης νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας της παρ. 5 του Άρθρου 8, για όσα αιτήματα υποβληθούν μετά την ισχύ της παρούσας απόφασης, ή την έκδοση ενιαίας άδειας λειτουργίας νέου πρατηρίου υγρών καυσίμων, απαιτείται ογκομέτρηση των δεξαμενών από διαπιστευμένο φορέα.»

4. Στην παρ. 7 του Άρθρου 5, μετά την περίπτωση νί. προστίθεται περίπτωση νii. ως εξής: «νii. Κάθε νέα ογκομέτρηση δεξαμενών διενεργείται μόνο από διαπιστευμένους φορείς.»

Στην περ. iν. του Υποδείγματος Δήλωσης Εγκατάστασης της παρ. 2 του Άρθρου 8, η φράση «παρ. 3 του Άρθρου 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3 του Άρθρου 4»

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων