Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τροποποίηση της οικ. 7135/81/2912019 (ΦΕΚ 714/ τ.Β/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων

Τροποποίηση της οικ. 7135/81/2912019 (ΦΕΚ 714/ τ.Β/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων

Διαφήμιση

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 44464/452/2019 ΦΕΚ 2140/Β/7-6-2019

Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29.1.2019 (ΦΕΚ 714/ τ.Β/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών,

με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων »

Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α’) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

γ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ε) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του π.δ. 23/2019 (ΦΕΚ 28 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Της ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ 459/20.3.2019 (ΦΕΚ 1019/ τ.Β’/2019) απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραίτη».

θ) Της οικ. 20871/21.3.2017 (ΦΕΚ 153/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2017) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ι) Της οικ. 85171/28.11.2017 (ΦΕΚ 4163/τ.Β’/2017) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου».

ια) Του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ιβ) Της οικ. 7135/81/29.1.2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β’/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29.1.2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β’/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

1.Η φράση «εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας» της παρ. 3α του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας».

2.Η φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας» της παρ. 2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται ως εξής: «εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας».

3.Η φράση «αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» του άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής: «αρχίζει οκτώ (8) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παπάγου, 31 Μαΐου 2019

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων