Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Βυτιοφόρα οχήματα

Βυτιοφόρα οχήματα

Διαφήμιση
 1. Βυτιοφόρα οχήματα AT ή FL, που έχουν πιστοποιητικό ADR με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5t και μικρότερο των 12t (κατηγορία Ν2 σύμφωνα με την οδηγία 70/156) και δεν φέρουν ABS επιτρέπεται να κυκλοφορούν μετά την 1/1/2010 μόνο εφόσον ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή την ΕΕ πριν την 31/3/2001 (περίπτωση 1,2 της επιστολής σας).
 2.  Βυτιοφόρα οχήματα AT ή FL, που έχουν πιστοποιητικό ADR με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5t μικρότερο των 12t (κατηγορία Ν2 σύμφωνα με την οδηγία 70/156), που δεν φέρουν ABS και ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή την ΕΕ πριν την 31/3/2001 επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι την 31/12/2013. Τα ανωτέρω οχήματα επιτρέπεται να μεταβιβάζονται μετά την 1/1/2009 και έως την 31/12/2013 (θεωρητικά) εφόσον κυκλοφόρησαν στη χώρα μας μέχρι την 31/12/2008 (περίπτωση 5,3 της επιστολής σας).
 3. Στις διατάξεις της υ.α. 73799/3620/03 (Β 1906) περιλαμβάνονται τα ανωτέρω οχήματα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας έως την 31.12.2001 και διενεργούν εθνικές μεταφορές είτε μικρών ποσοτήτων είτε τοπικού χαρακτήρα όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης εφόσον μεταφέρουν τις εξής κατηγορίες επικινδύνων εμπορευμάτων και αναγράφεται επί της αδείας κυκλοφορίας η παρατήρηση «Εντάσσεται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 73799/3620/28-11-2003 (ΦΕΚ 1906Β/2003)» (περίπτωση 4 της επιστολής σας).
κλάση ADR Θερμοκρασία σχεδιασμού   ° C Κωδικοί υλών Ονομασία
3 31 1202 Πετρέλαιο
3 31 1268 Προϊόντα πετρελαίου
3 31 1223 Κηροζίνη
3 31 1863 Καύσιμα αεροπορίας
κλπ κλπ κλπ κλπ

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 της κ.υ.α 73799/3620/03 ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

 1.  Μεταφορά επικινδύνου εμπορεύματος τοπικού χαρακτήρα ορίζεται η μεταφορά που διενεργείται στα όρια του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας του οχήματος και προς οποιοδήποτε σημείο όμορου και αντίστροφα.
  Όμοροι νομοί για την εφαρμογή της παρούσας θεωρούνται:
       α. Όσοι έχουν κοινά χερσαία σύνορα 
       β. Για την περίπτωση των νησιών, τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά.
       γ. Οι νομοί που συνδέονται μεταξύ τους με τεχνικά μέσα (γέφυρες, σήραγγες).
       δ. Όλοι οι νομοί της Κρήτης.
       ε. Ο νομός Πιερίας με τον νομό Θεσσαλονίκης.
       στ. Ο νομός Αττικής με το νομό Εύβοιας.
       ζ. Ο νομός Καβάλας με τον νομό Θεσσαλονίκης.

 2. Μικρή ποσότητα μεταφερομένου επικινδύνου εμπορεύματος των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της κ.υ.α 73799/3620/03 , ορίζεται η ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 5500 λίτρα.

Εσωτερική Διανομή
Δ/νση Τεχνολογία οχη

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων