Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 ανέργων

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 ανέργων

Διαφήμιση

Από σήμερα Δευτέρα 27 Μαρτίου ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Όπως ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ ΜΠΕ, “Πρακτορείο FM 104,9” η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, πρόκειται για ένα πρόγραμμα “επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 ανέργων οι οποίοι σήμερα επιδοτούνται και παίρνουν, είτε το επίδομα τακτικής επιδότησης, είτε το επίδομα μακροχρονίως ανέργων”.

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να διατηρηθούν στην απασχόληση δέκα χιλιάδες άνεργοι που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες και οι οποίοι με την συγκεκριμένη διαδικασία και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε μια επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας “για όσο διάστημα υπολείπεται στη λήψη του επιδόματος ανεργίας”. Ο ΟΑΕΔ στα πλαίσια του προγράμματος “επιχορηγεί έως και δώδεκα καθαρούς μήνες για να διατηρηθεί (ο εργαζόμενος) στη θέση απασχόλησης”.

Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος που ημερολογιακά έχει κατώτατο όριο τους 17 μήνες για την επιχείρηση, εκ των οποίων οι 12 κατά το μέγιστο δύνανται να επιχορηγηθούν, οι πιθανές επιλογές για τον δικαιούχο θα είναι δύο. Έτσι οι επιχειρήσεις “θα μπορούν είτε να κρατήσουν τον άνεργο”, είτε, όπως τόνισε η κ.Καραμεσίνη και εφόσον δεν υπάρξει η ανάγκη από την επιχείρηση, ο εκ νέου άνεργος θα δικαιούται “εφόσον απολυθεί δώδεκα καθαρούς μήνες τουλάχιστον επιδόματος ανεργίας”, τονίζει η διοικήτρια του ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν “επιχειρήσεις κάτω των δέκα ατόμων και υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον ΟΑΕΔ” ενώ είναι απαραίτητο να έχουν αποκτήσει κλειδάριθμο από τον ΟΑΕΔ μέσω των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) τώρα ή στο παρελθόν. Στη συνέχεια οι εν δυνάμει εργοδότες κάνουν την αίτηση στη σελίδα του ΟΑΕΔ και “περιγράφουν ηλεκτρονικά τη θέση”. Ακολουθεί η επιλογή μέσα από τις λίστες των ανέργων και μέσα από τα “στοιχεία που έχουν οι ίδιοι οι άνεργοι δηλώσει όσον αφορά το σε ποιες θέσεις θέλουν να απασχοληθούν”. Στη συνέχεια ακολουθεί η επικοινωνία των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ με τους ανέργους οπότε και ερωτώνται εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, “να μετατρέψουν δηλαδή το επίδομα ανεργίας σε επιταγή επανένταξης”, επισήμανε η κ. Καραμεσίνη καθώς είναι ένα πρόγραμμα “εντελώς προαιρετικό”.

Η κατανομή των θέσεων εργασίας ακολουθεί την κατανομή των ανέργων και την γεωγραφική ένταση της ανεργίας ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν “επιχειρήσεις που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους τους τελευταίους τρεις μήνες”. Αυτές εντάσσονται “άμεσα στο πρόγραμμα χωρίς να περιμένουν καταληκτική ημερομηνία (οπότε και) παίρνουν τους ανέργους που θέλουν”. Σε ότι αφορά τέλος τα χρονικά όρια, “το πρόγραμμα κλείνει όταν εξαντληθούν οι θέσεις εργασίας” όπως ανέφερε η κ. Καραμεσίνη.

Συνέντευξη στον Σ. Κυριακίδη

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΑΕΔ:

Ξεκινάει σήμερα ∆ευτέρα 27 Μαρτίου και ώρα 10:00 πµ η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή στο νέο πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του ΟΑΕ∆. ∆ικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόµατος µακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφόσον αποφασίσουν να µετατρέψουν το επίδοµα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης.

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάµηνης διάρκειας. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι µακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 µήνες επιδότησης.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα δύο ακόλουθα στάδια:

• Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπόµενο διάστηµα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Σε αυτό το στάδιο ως µηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ηµερών ορίζεται το µηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά. Για τους επιχορηγούµενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω µακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδοµα µακροχρονίων ανέργων, ύψους 200 ευρώ µηνιαίως και επιπλέον ηµερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8 ευρώ .

• Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη λήξη του α΄ σταδίου και µέχρι να συµπληρωθούν οι 12 µήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο του προγράµµατος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης και µέχρι 25 ηµεροµίσθια το µήνα, για τους επιχορηγούµενους. Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στo πρόγραµµα υποβάλουν ηλεκτρονικά βτην αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση που εµπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις), µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθµο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆ της περιοχής τους, µε τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (eservices).

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα µόνο από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν. Η σύσταση γίνεται σύµφωνα µε τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια ∆ράσης κατά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης. Οι άνεργοι που υποδεικνύονται από το ΚΠΑ2 καλούνται, εφόσον το επιθυµούν, να συµµετέχουν στο πρόγραµµα µετατρέποντας το επίδοµα ανεργίας σε επιταγή επανένταξης.

Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα αναγράφονται στη σχετική ∆ηµόσια Πρόσκληση που είναι αναρτηµένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr.

πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων