Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Νομοθεσίες σχετικά με την παραβατικότητα των καυσίμων

Νομοθεσίες σχετικά με την παραβατικότητα των καυσίμων

Διαφήμιση

Α1067  ΦΕΚ Β’ 3225/17-05-2023
Σφράγιση και αποσφράγιση Δημοσιοποίηση  – Τροποποίηση της Α 1079/2022

Ν. 5036/2023 άρθρα 41-45 & 119Γ

Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

ΚΥΑ Α 1119/2022  ΦΕΚ 4647/Β/5-9-2022

Κατηγοριοποίηση παραβάσεις  Σφράγιση/αποσφράγιση εγκατ/σεων, Διαδικασία δέσμευσης εξοπλισμού & καταστροφής δεξαμενών – οδεύσεων (σωληνογραμμών) και εξοπλισμού.

Α.1079/2022 ΦΕΚ 3100/Β/17-6-2022 

Σφράγιση και αποσφράγιση εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων για νοθευμένα καύσιμα

Ν. 4914 ΦΕΚ Α’ 61/21-03-2022, άρθρα 95 έως και 98,  Ποινικές  κυρώσεις  για παράβαση εισροών εκροών

ΚΥΑ / Α.1016/2022 – ΦΕΚ 489/Β/8-2-2022
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΚΥΑ  Α.1230 ΦΕΚ 4909 Β/ 22.10.2021

Διαδικασίες και προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών- εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό

Ν. 4758 ΦΕΚ Α’ 242/04-12-2020 Περιστολή λαθρεμπορίου

Κεφ. Β  άρθ. 3 ΣΕΚ, Κεφ. Δ     

άρθ.6 1)ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο καταχ/σης δεξαμενών  αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων, άρθ.6 2)πρόστιμα, αρθ.7 Σφράγιση εγκατ/σεων πετρ/δών και δημοσιοποίηση παραβάσεων νοθείας καυσίμων, αρθ. 8-9) Επέκταση εισροών εκροών σε τελωνειακές & φορολογ. αποθήκες υγραερίων, αρθ 10 GPS, αρθ, 11 ιχνηθέτες σήμανση καύσιμα, υγραέρια, άρθ. 12 Κυρώσεις για βυτιοφόρα,   άρθ. 13 Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής, άρθ. 14 Διαχείριση και πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα εισροών εκροών ΚΕΦ. ΣΤ΄ Λοιπές διατάξεις περιστολή λαθρεμπορίου

Νόμος 4608/25-04-2019 \ΦΕΚ 66Α

μέτρα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου. (Άρθρο 30: «Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3784/2009 (Α’ 137)» και Άρθρο 31: «Μεταβατικές διατάξεις» – Συστήματα εισροών / εκροών στα άρθρα 30 και 31, έγινε προσπάθεια κωδικοποίησης / συγκέντρωσης των διαφόρων διατάξεων που αφορούν στα μέτρα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στη διακίνηση των καυσίμων.

ΚΥΑ  30/004/000/539/2019 – ΦΕΚ 803/Α/7-3-2019 Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού ελέγχου με στόχο την αντιμετώπιση της νοθείας και λαθρεμπορίας στα υγρά καύσιμα.

ΝΟΜΟΣ  4413 ΦΕΚ Α’ 148/08.08.2016

Άρθρο 83- 1. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 4177/2013 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων

Κ.Υ.Α. αριθ. 0004169 ΕΞ 2015/15.12.2015 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό

Κ.Υ.Α.  0004170 ΕΞ 2015 – ΦΕΚ 2722/Β/16-12-2015 

Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας

Ν.2960/2001 Εθνικός τελωνειακός κώδικας
Νόμος 2960/2001 , κωδικοποιημένος με τον 5042/2023 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρο 155 έννοια λαθρεμπορίας άρθρα 155, 156, ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρα 157-160, ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ άρθρα 161-163 ΤΜΗΜΑ Δ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ άρθρα 164-177 ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ άρθρο 178-185.   

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων