Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Γενικά

Γενικά

Νόμος 4599/2019/ΦΕΚ 40Α Αφορά τα πρατήρια με υπερκείμενους ορόφους και κοντά σε χώρους συνάθροισης κοινού

Εκδόθηκε ο Νέος Νόμος 4599/2019/ΦΕΚ 40Α. Οι αλλαγές που επιφέρει στις διατάξεις της νομοθεσίας των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, είναι ακριβώς όμοιες με την από 30/1/2019 ενημέρωσή μας, όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω και συγκεκριμένα : 1. Για τα πρατήρια τα οποία βρίσκονταν κάτω από οικοδομές πριν από την 30/10/2018, ή είχαν απόσταση μικρότερη των 30…

Διαβάστε Περισσότερα

Φυσικό Πρόσωπο

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης. Αίτηση (Διατίθεται συγκεκριμένο έγγραφο αίτησης, από την Υπηρεσία μας.) Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος στην οποία θα φαίνονται όλες οι μεταβολές δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (αντίγραφο επικυρωμένο από την ανάλογη Δ..Ο.Υ. με πρόσφατη ημερομηνία επικύρωσης)  Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητος, προκειμένου να…

Διαβάστε Περισσότερα

Εταιρεία Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης. Αίτηση Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος στην οποία θα φαίνονται όλες οι µεταβολές δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν, από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. Α) i. Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος (καταθέτοντας το τελευταίο καταστατικό)     ii. οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες η ομίλους…

Διαβάστε Περισσότερα

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης. Αίτηση Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύµατος στην οποία θα φαίνονται όλες οι µεταβολές δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν, από την αρμόδια ∆.Ο.Υ. Α) i. Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος καταθέτοντας το τελευταίο καταστατικό, και     ii. οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες η…

Διαβάστε Περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρεία

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης. Αίτηση Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος στην οποία θα φαίνονται όλες οι μεταβολές δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν, θεωρημένη με πρόσφατη ημερομηνία, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.Α) i. Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος, καταθέτοντας το τελευταίο καταστατικό,     ii. οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων