Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Πρατήριο

Πρατήριο

Προδιαγραφές Diesel

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ AUTOMOTIVE GAS-OIL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ HEATING GAS-OIL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ BUNKERING GAS-OIL ASTM/IP ISO/EN ΦΕΚ 410Β/11-4-2001  332 Β/11-2-04 496 Β/7-7-93 ,944 Β/21-12-94, 570 Β/16-7-96, 1273 Β/5-9-03, 1531 Β/16-10-03 ISO 8217 /96 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 15 0C, kg/m3 D-1298 D-4052 EN ISO 12185 EN ISO 3675:1998 820-845 to be reported 890 max ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ, min. …

Διαβάστε Περισσότερα

Ν. 4070/ΦΕΚ82Α/ 10-4-2012 Αποστάσεις ασφαλείας-μη προσμέτρηση δεξαμενών, στεγάστρων & αντλιών στη κάλυψη & δόμηση

Αποστάσεις ασφαλείας-μη προσμέτρηση δεξαμενών, στεγάστρων & αντλιών στη κάλυψη & δόμηση (Ν. 4070/ΦΕΚ82Α/10.4.2012) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4070/ΦΕΚ82Α/10/4/2012 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ” ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 114 Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/2010 που έχει προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1…

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση περιφέρειας για το ωράριο

Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων – Κατάργηση των υπ΄ αριθ. 16/Γ/ΕΞ/4616-1/28-09-2011 & 16/Γ/ΕΞ/4618-1/28-09-2011 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Διανυκτερεύσεις – Διημερεύσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων) Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 186-Δ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της…

Διαβάστε Περισσότερα

Κωδικοποίηση αλλαγών του Ν.4070/2012 για τα πρατήρια και στους σταθμούς με καύσιμα

Σε ένα υφιστάµενο πρατήριο που πλέον εµπίπτει σε περιοχή µε χρήση «ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων LPG και CNG. Επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποκλειστικά και µόνο στον ακάλυπτο χώρο, δηµόσιας χρήσης, νοµίµων λειτουργούντων στεγασµένων σταθµών αυτοκινήτων µεγάλου µεγέθους µε αντλίες υγρών καυσίµων εφόσον εγκατασταθούν κατάλληλα συστήµατα ανίχνευσης υγραερίου,εξαερισµού,φωτισµού και πυροπροστασίας. Επίσης βάσει των παραπάνω, επιτρέπεται η…

Διαβάστε Περισσότερα

Παράταση διαροών δεξαμενών

Αθήνα 12/4/2012Αρ.πρωτ. Οικ.18154/1250 Η τοποθέτηση συστημάτων διαρροών δεξαμενών πήρε διετή παράταση ενώ είχε λήξει  στις 15/10/2011 η διετής παράταση ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Διαβάστε Περισσότερα

Απελευθέρωση ωραρίου Ν. 4062/2012

N. 4062/12 (ΦΕΚ 70 Α/30-3-2012): Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρό­γραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργει­ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ). N. 4062/12 (ΦΕΚ 70 Α/30-3-2012) Άρθρο 37Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμωνΑντικαθίσταται το άρθρο 22 του ν. 3054/2002 ως ακο­λούθως: Άρθρο 37Ωράριο πρατηρίων καυσίμων…

Διαβάστε Περισσότερα

Ψηφισθέν νομοσχέδιο σχετικά με τις αποστάσεις

«Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υ.α. 3046/304/1989 Δ΄ 59/ 3.2.1989) και…

Διαβάστε Περισσότερα

Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης 30/9/2011

Ο Υφυπουργός περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98). Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι­ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/1996 «Τροποποίη­ση των…

Διαβάστε Περισσότερα

Ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για την άδεια του πρατηρίου

Αριθ. Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.2005 (ΦΕΚ 218 Β’/18-2-05 – Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-598 Β/5-5-2005) Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών. Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις:α. Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».β. Του…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων