Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Πρατήριο

Πρατήριο

Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με έκδοση νέας άδειας μετά την τοποθέτηση εισροών εκροών

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει οι πρατηριούχοι να ενδιαφερθούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας, ώστε να μην έχουν προβλήματα ανάκλησης της άδειας και επιβολής προστίμου. Υπενθυμίζουμε ότι σε όσους δεν τοποθετήσουν το ολοκληρωμένο σύστημα και συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς αυτό, επιβάλλονται πρόστιμα 100.000 € και αφαίρεση της…

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Συνάδελφοι, βάση των κανόνων Δ.Ι.Ε.ΠΠ.Υ Όσοι κάνετε διανομή κατ’ οίκον θα πρέπει να έχετε σε εμφανές σημείο ( στο τζάμι ή στο ταμείο κ.λ.π) στο πρατήριο σας μια πινακίδα ( ή από χαρτόνι ή από οποιοδήποτε υλικό ) όπου θα αναγράφεται τα παρακάτω και θα δηλώνετε τιμή πώλησης : Για παραδόσεις μέχρι 499 lit _____ Για…

Διαβάστε Περισσότερα

Οι βεβαιώσεις μηχανικών και η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών−εκροών και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, γίνεται υποχρεωτικά ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου που τηρείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, για την έγκριση σχεδιαγραμμάτων και έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας, που προβλέπονται από την παρούσα… Απόφαση, καθώς και από τις διατάξεις του…

Διαβάστε Περισσότερα

Διεύθυνση Μετρολογίας: Κλειστό το πρατήριο κατά την παραλαβή

Νέες διευκρινήσεις για την παραλαβή καυσίμων από την διεύθυνση μετρολογίας του υπουργείου ανάπτυξης Κύριοι, σε συνέχεια προηγούμενης διευκρίνισης της Υπηρεσίας μας ΕΔΩ σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργίας των αντλιών του πρατηρίου κατά τη παραλαβή από το εγκατεστημένο σύστημα εισροών – εκροών, αποσαφηνίζουμε ότι τα όσα παρατέθηκαν αφορούν στην ορθή λειτουργία του συστήματος, ώστε να…

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΕΚΑ:Καταργείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα πρατήρια

Περισσότερα από 6.000 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα απαλλάσσονται με ΚΥΑ,από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους Οι περιβαλλοντικοί όροι προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Έτσι, συντομεύεται χρονικά η συνολική διαδικασία αδειοδότησής τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και…

Διαβάστε Περισσότερα

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικα­σίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβά­σεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρω­μένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Οι Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Υποδομονών, Μεταφορών και Δικτύων Έχοντας υπόψη: Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98). Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι­οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230), όπως τροπο­ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 7 του Ν. 3784/2009 «Ανα­θεώρηση του Ν.…

Διαβάστε Περισσότερα

Ισχύς επιδότησης συστημάτων εισροών εκροών σε δαπάνες από 7-3-2013 και μετά

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστηκότητας Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1.1. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137). 1.2. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄/2002), όπως τροπο­ποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α΄/2009). 1.3. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3-12-2007) «Διαχείρι­ση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για…

Διαβάστε Περισσότερα

Προσοχή Επείγον: Καταληκτική ημερομηνία για ηλεκτρονική υποβολή 22/8/2013

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Α’ κύκλος) είναι η Πέμπτη 22-08-2013 (έως τις 24:00μμ). Δείτε την ανακοίνωση εδώ. 

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων